Topic Review by the Residents

TopicAuthorsAdvisorsDatehf:categories
ปัญหาทางนรีเวชที่พบบ่อยในวัยรุ่น (common gynecological problem in adolescent)26/02/2024lecturestopics topic-review
Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS): ภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป02/01/2024lecturestopics topic-review
Update in Polycystic Ovary Syndrome02/01/2024lecturestopics topic-review
Combined oral contraceptive pills (COC)31/12/2023lecturestopics topic-review
Thyroid diseases in pregnancy07/11/2023lecturestopics topic-review
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea)02/11/2023topic-review lecturestopics
Conception: Fertilization and early embryogenesis11/10/2023lecturestopics topic-review
Cervical cancer in pregnancy: มะเร็งปากมดลูกในสตรีตั้งครรภ์11/10/2023lecturestopics topic-review
Hereditary gynecologic cancer: กลุ่มอาการมะเร็งทางนรีเวชที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม17/09/2023lecturestopics topic-review
Singleton Breech Delivery15/09/2023lecturestopics topic-review
การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง (Laparoscopic hysterectomy)18/08/2023lecturestopics topic-review
การตั้งครรภ์แฝด : Multifetal Pregnancy13/05/2023lecturestopics topic-review
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี09/05/2023lecturestopics topic-review
Menopausal Hormonal Therapy (MHT)09/05/2023lecturestopics topic-review
Pelvic inflammatory disease09/05/2023lecturestopics topic-review
Medical Treatment for Endometriosis: การรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยยา09/05/2023lecturestopics topic-review
Ectopic Pregnancy: การตั้งครรภ์นอกมดลูก09/05/2023lecturestopics topic-review
Menopause and Cardiovascular risk09/05/2023lecturestopics topic-review
Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Results09/05/2023lecturestopics topic-review
Asthma in Pregnancy09/05/2023lecturestopics topic-review
ความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ : Fetal lung maturity04/04/2023lecturestopics topic-review
กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน: Premenstrual syndrome04/04/2023lecturestopics topic-review
การอัลตราซาวด์เพื่อวัดความยาวปากมดลูกเพื่อทำนายการคลอดก่อนกำหนด01/04/2023lecturestopics topic-review
Embryogenesis and Fetal Development08/03/2023lecturestopics topic-review
Postoperative care in gynecologic patient17/02/2023lecturestopics topic-review
ทารกบวมน้ำที่ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาอิมมูน04/02/2023lecturestopics topic-review
การดูแลผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ (Management of Sexual Assault)12/12/2022lecturestopics topic-review
Obesity in obstetrics and gynecology surgery23/09/2022lecturestopics topic-review
Management of pregnancy resulting from In Vitro Fertilization23/09/2022lecturestopics topic-review
Management of symptomatic leiomyoma uteri การรักษาเนื้องอกมดลูกที่มีอาการ23/09/2022lecturestopics topic-review
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy)23/09/2022lecturestopics topic-review
วงจรการทำงานของรังไข่ (ovarian cycle)30/08/2022lecturestopics topic-review
Dysmenorrhea: ภาวะปวดประจำเดือน01/05/2022lecturestopics topic-review
การรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวชแบบอนุรักษ์ภาวะเจริญพันธุ์18/04/2022lecturestopics topic-review
Osteoporosis in Menopause08/04/2022lecturestopics topic-review
วัสดุเย็บแผล : Suture Materials29/03/2022lecturestopics topic-review
การให้ฮอร์โมนรักษาอาการวัยทองในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชวิทยา21/03/2022lecturestopics topic-review
Intra-amniotic infection03/03/2022topic-review lecturestopics
Surgical treatment of Endometriosis14/02/2022topic-review lecturestopics
Medical Nutrition Therapy in Pregnancy with Gestational Diabetes Mellitus03/02/2022topic-review lecturestopics
การตรวจทางพันธุกรรมสำหรับทารกระหว่างการตั้งครรภ์ (Prenatal Genetic Test )25/01/2022topic-review lecturestopics
ภาวะ Female sexual dysfunction13/01/2022topic-review lecturestopics
Common Doppler Studies in General Obstetrics09/01/2022topic-review lecturestopics
Gynecologic surgical consideration in COVID-19 pandemic09/12/2021topic-review lecturestopics
สารที่ก่อให้เกิดความผิดปกติและเกิดพิษแก่ทารกในครรภ์08/12/2021topic-review lecturestopics
ความผิดปกติของรก (Placental Abnormalities)07/11/2021topic-review lecturestopics
ความผิดปกติทางจิตเวชในหญิงตั้งครรภ์, 27/09/2021topic-review lecturestopics
มะเร็งช่องคลอด (Vaginal Cancer)11/06/2021topic-review lecturestopics
Pain control in pregnancy การระงับปวดในระหว่างตั้งครรภ์01/05/2021topic-review lecturestopics
Fetal growth restriction ภาวะทารกโตช้าในครรภ์24/04/2021topic-review lecturestopics
การวินิจฉัยและการดูแลภาวะวัยสาวก่อนกำหนดชนิด gonadotropin dependent24/04/2021topic-review lecturestopics
การดูแลต่อการบาดเจ็บอวัยวะระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ09/04/2021topic-review lecturestopics
ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัว (Endometrial hyperplasia)09/04/2021topic-review lecturestopics
Critical Care in Postoperative Gynecologic Patients, 30/03/2021topic-review lecturestopics
Premenstrual syndrome and Premenstrual dysphoric disorder28/02/2021topic-review lecturestopics
โรคตับและระบบทางเดินน้ำดีในสตรีตั้งครรภ์14/12/2020topic-review lecturestopics
การเตรียมลำไส้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา01/12/2020topic-review lecturestopics
ยาฝังคุมกำเนิด Implant contraception23/11/2020topic-review lecturestopics
Common vulvar lesions29/10/2020topic-review lecturestopics
น้ำคร่ำ (Amniotic fluid)29/10/2020topic-review lecturestopics
ภาวะเลือดออกทางช่องคลอดในหญิงวัยก่อนเจริญพันธุ์24/09/2020topic-review lecturestopics
Disorders of sexual development (DSD)16/09/2020topic-review lecturestopics
Rheumatic and Musculoskeletal Diseases in Pregnancy (โรคข้อและกล้ามเนื้อกระดูกในหญิงตั้งครรภ์)08/09/2020topic-review lecturestopics
Uterotonic drugs in postpartum hemorrhage26/08/2020topic-review lecturestopics
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะใกล้เสียชีวิต06/08/2020topic-review lecturestopics
โรคของต่อมไทรอยด์ในสตรีตั้งครรภ์01/04/2020topic-review lecturestopics
โรคผิวหนังในสตรีตั้งครรภ์ (Skin diseases in pregnancy)01/04/2020topic-review lecturestopics
Chronic pelvic pain28/03/2020topic-review lecturestopics
Hereditary breast and ovarian cancer syndrome10/03/2020topic-review lecturestopics
Cervical cancer in pregnancy08/03/2020topic-review lecturestopics
ภาวะมดลูกเจริญผิดปกติแต่กำเนิด : Congenital uterine anomalies08/03/2020topic-review lecturestopics
Antepartum assessment17/02/2020topic-review lecturestopics
การดูแลเพศทางเลือกแบบองค์รวม14/02/2020topic-review lecturestopics
ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (Hypertension in Pregnancy)03/02/2020topic-review lecturestopics
Genitourinary syndrome of menopause10/01/2020topic-review lecturestopics
Sepsis in pregnancy07/01/2020topic-review lecturestopics
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์05/01/2020topic-review lecturestopics
Gestational Trophoblastic Disease02/12/2019topic-review lecturestopics
การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับยาเคมีบำบัด28/11/2019topic-review lecturestopics
รกลอกตัวก่อนกำหนด (Placental abruption)18/11/2019topic-review lecturestopics
การรักษาเนื้องอกมดลูกโดยการใช้ยาและฮอร์โมน12/11/2019topic-review lecturestopics
ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำในการผ่าตัดทางนรีเวช10/10/2019topic-review lecturestopics
ภาวะติดเชื้อหลังคลอด ( Puerperal infection)23/09/2019topic-review lecturestopics
มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer)16/09/2019topic-review lecturestopics
Induced abortion28/08/2019topic-review lecturestopics
ภาวะพัฒนาการทางเพศช้า (Delayed puberty)13/08/2019topic-review lecturestopics
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID)03/06/2019topic-review lecturestopics
TORCH infection in pregnancy02/06/2019topic-review lecturestopics
การตรวจด้วยคอลโปสโคป (Basic Colposcope)15/04/2019topic-review lecturestopics
Emergency contraception01/04/2019topic-review lecturestopics
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูงในหญิงตั้งครรภ์28/03/2019topic-review lecturestopics
การตัดมดลูกระยะคลอด (peripartum hysterectomy)12/03/2019topic-review lecturestopics
การทำหมันหญิง (Tubal Sterilization)23/01/2019topic-review lecturestopics
วัณโรคในหญิงตั้งครรภ์ (Tuberculosis in pregnancy)19/01/2019topic-review lecturestopics
Early pregnancy loss16/01/2019topic-review lecturestopics
Ectopic pregnancy08/12/2018topic-review lecturestopics
Osteoporosis in menopause07/12/2018topic-review lecturestopics
Congenital adrenal hyperplasia (CAH)03/11/2018topic-review lecturestopics
โรคหอบหืดในหญิงตั้งครรภ์ (Asthma in Pregnancy)03/11/2018topic-review lecturestopics
Surgical management in postpartum hemorrhage17/10/2018topic-review lecturestopics
Nausea and Vomiting of Pregnancy09/10/2018topic-review lecturestopics
How to spot uterine mass: uterine sarcoma?01/10/2018topic-review lecturestopics
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID)20/09/2018topic-review lecturestopics
หลักการเย็บปิดหน้าท้องและภาวะแทรกซ้อนจากการเย็บปิดหน้าท้อง04/09/2018topic-review lecturestopics
Neural tube defect (NTD)27/08/2018topic-review lecturestopics
การตัดมดลูกทางหน้าท้อง (Abdominal hysterectomy)26/08/2018topic-review lecturestopics
วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในหญิงตั้งครรภ์24/07/2018topic-review lecturestopics
การดูแลรักษาภาวะไม่ตกไข่ (Management of Anovulation)18/07/2018topic-review lecturestopics
Venous Thromboembolism in Pregnancy16/07/2018topic-review lecturestopics
Ovarian sex cord stromal tumors16/06/2018topic-review lecturestopics
ภาวะทารกตัวโต (macrosomia)28/04/2018topic-review lecturestopics
Bladder test, make it simple for general gynecologist07/04/2018topic-review lecturestopics
ภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง (hyperprolacinemia)03/04/2018topic-review lecturestopics
Nutrition in pregnancy19/03/2018topic-review lecturestopics
การผ่าตัดนำรังไข่ และท่อนำไข่ออกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่15/03/2018topic-review lecturestopics
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS)13/03/2018topic-review lecturestopics
Epilepsy in Pregnancy01/03/2018topic-review lecturestopics
Medical treatment in endometriosis11/02/2018topic-review lecturestopics
Approach to the patient with an adnexal mass19/01/2018topic-review lecturestopics
HPV testing and vaccine14/01/2018topic-review lecturestopics
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ (Estimate fetal weight)05/01/2018topic-review lecturestopics
การรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงในผู้หญิง01/01/2018topic-review lecturestopics
การประเมินภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Assessment for pelvic organ prolapse)26/12/2017topic-review lecturestopics
Prevention of surgical site infection20/12/2017topic-review lecturestopics
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age)15/12/2017topic-review lecturestopics
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer)21/11/2017topic-review lecturestopics
Common Chromosome Abnormalities14/11/2017topic-review lecturestopics
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple08/11/2017topic-review lecturestopics
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss)07/11/2017topic-review lecturestopics
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์25/10/2017topic-review lecturestopics
Thrombocytopenia in Pregnancy09/10/2017topic-review lecturestopics
Basic Cell Biology and Cancer Genetics02/10/2017topic-review lecturestopics
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก22/09/2017topic-review lecturestopics
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy)17/09/2017topic-review lecturestopics
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช06/09/2017topic-review lecturestopics
Ovarian Germ Cell Tumors25/08/2017topic-review lecturestopics
Rhesus-D Negative in Pregnancy26/07/2017topic-review lecturestopics
Practical point in high risk ANC25/07/2017topic-review lecturestopics
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception13/07/2017topic-review lecturestopics
Surgical management of uterine atony11/07/2017topic-review lecturestopics
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด01/06/2017topic-review lecturestopics
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก18/04/2017topic-review lecturestopics
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy03/04/2017topic-review lecturestopics
Sexual assault30/03/2017topic-review lecturestopics
Reproductive Options for HIV Couples07/03/2017topic-review lecturestopics
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ26/02/2017topic-review lecturestopics
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart)13/02/2017topic-review lecturestopics
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy)29/01/2017topic-review lecturestopics
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง19/01/2017topic-review lecturestopics
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists15/01/2017topic-review lecturestopics
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช15/01/2017topic-review lecturestopics
Ovarian reserve for general gynecologist26/12/2016topic-review lecturestopics
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์11/12/2016topic-review lecturestopics
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)02/12/2016topic-review lecturestopics
Benign disease of vulva28/11/2016topic-review lecturestopics
Sexually transmitted infections in pregnancy14/11/2016topic-review lecturestopics
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery09/11/2016topic-review lecturestopics
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management01/11/2016topic-review lecturestopics
Abdominal Hysterectomy27/10/2016topic-review lecturestopics
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer08/10/2016topic-review lecturestopics
Teratogen08/10/2016topic-review lecturestopics
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding22/09/2016topic-review lecturestopics
Opportunistic salpingectomy15/09/2016topic-review lecturestopics
Update in Preterm labor21/08/2016topic-review lecturestopics
How to management of adnexal mass in pregnancy07/08/2016topic-review lecturestopics
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction)02/08/2016topic-review lecturestopics
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea)18/07/2016topic-review lecturestopics
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole)14/07/2016topic-review lecturestopics
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome)08/07/2016topic-review lecturestopics
Depression in midlife women11/06/2016topic-review lecturestopics
Cervical Cancer Screening and Prevention15/05/2016topic-review lecturestopics
Management of AUB in hormonal contraception11/05/2016topic-review lecturestopics
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช25/04/2016topic-review lecturestopics
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology13/04/2016topic-review lecturestopics
Menopause and cardiovascular risk29/03/2016topic-review lecturestopics
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด10/03/2016topic-review lecturestopics
การทำหมันหญิง (Female sterilization)07/03/2016topic-review lecturestopics
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus)06/03/2016topic-review lecturestopics
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse18/02/2016topic-review lecturestopics
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ25/01/2016topic-review lecturestopics
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer)18/01/2016topic-review lecturestopics
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia)11/01/2016topic-review lecturestopics
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment10/01/2016topic-review lecturestopics
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear)01/01/2016topic-review lecturestopics
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy)30/11/2015topic-review lecturestopics
Nutrition in menopause, 15/11/2015topic-review lecturestopics
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์14/11/2015topic-review lecturestopics
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities)01/11/2015topic-review lecturestopics
Palliative Care in Gynecological Cancer15/10/2015topic-review lecturestopics
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP)06/10/2015topic-review lecturestopics
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.201515/09/2015topic-review lecturestopics
Premature Ovarian Insufficiency15/09/2015topic-review lecturestopics
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology)31/08/2015topic-review lecturestopics
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH )19/08/2015topic-review lecturestopics
Congenital Adrenal Hyperplasia13/08/2015topic-review lecturestopics
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย08/07/2015topic-review lecturestopics
Asthma in pregnancy16/06/2015topic-review lecturestopics
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer, 16/06/2015topic-review lecturestopics
Update in Sexually Transmitted Diseases19/05/2015topic-review lecturestopics
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage)08/05/2015topic-review lecturestopics
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage)08/05/2015topic-review lecturestopics
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD)09/04/2015topic-review lecturestopics
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration)19/03/2015topic-review lecturestopics
Intrapartum Analgesia and Anesthesia11/03/2015topic-review lecturestopics
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea)02/03/2015topic-review lecturestopics
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง01/03/2015topic-review lecturestopics
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding)18/02/2015topic-review lecturestopics
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT)03/02/2015topic-review lecturestopics
Overactive bladder (OAB)29/01/2015topic-review lecturestopics
Asherman syndrome09/01/2015topic-review lecturestopics
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis)06/01/2015topic-review lecturestopics
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures)16/12/2014topic-review lecturestopics
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา01/12/2014topic-review lecturestopics
Basic Genetics : Modes of inheritance25/11/2014topic-review lecturestopics
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training)03/11/2014topic-review lecturestopics
Embryogenesis and Fetal Morphological Development13/10/2014topic-review lecturestopics
Pelvic anatomy and clinical correlation27/09/2014topic-review lecturestopics
Vulvovaginal atrophy26/09/2014topic-review lecturestopics
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์25/08/2014topic-review lecturestopics
TORCH infection inpregnancy03/08/2014topic-review lecturestopics
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation)29/07/2014topic-review lecturestopics
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy11/07/2014topic-review lecturestopics
ภาวะขนดก (Hirsutism)03/07/2014topic-review lecturestopics
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์27/06/2014topic-review lecturestopics
Ovarian germ cell neoplasms10/06/2014topic-review lecturestopics
Targeted therapy in gynecologic malignancy21/05/2014topic-review lecturestopics
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช27/03/2014topic-review lecturestopics
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก27/03/2014topic-review lecturestopics
Antiphospholipid syndrome04/03/2014topic-review lecturestopics
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment04/03/2014topic-review lecturestopics
Do we know about Radical hysterectomy?29/01/2014topic-review lecturestopics
Induction of labor : การชักนำการคลอด21/01/2014topic-review lecturestopics
Adolescent endometriosis06/01/2014topic-review lecturestopics
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่)05/01/2014topic-review lecturestopics
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์25/12/2013topic-review lecturestopics
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช24/12/2013topic-review lecturestopics
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น20/11/2013topic-review lecturestopics
การเจ็บครรภ์คลอด05/11/2013topic-review lecturestopics
Pelvic organ prolapse29/10/2013topic-review lecturestopics
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย23/10/2013topic-review lecturestopics
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน07/10/2013topic-review lecturestopics
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy)17/09/2013topic-review lecturestopics
Array comparative genomic hybridization (aCGH)28/08/2013topic-review lecturestopics
Overview in Abdominal Hysterectomy28/08/2013topic-review lecturestopics
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer)12/08/2013topic-review lecturestopics
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์06/08/2013topic-review lecturestopics
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential29/07/2013topic-review lecturestopics
Hereditary gynecologic cancers28/07/2013topic-review lecturestopics
Common Doppler Studies in Obstetrics09/07/2013topic-review lecturestopics
Hyperprolactinemia19/06/2013topic-review lecturestopics
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions17/06/2013topic-review lecturestopics
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี28/05/2013topic-review lecturestopics
Leiomyosarcoma (LMS)19/05/2013topic-review lecturestopics
Thyroid disorders in pregnancy09/04/2013topic-review lecturestopics
Laparoscopic Gynecologic Surgery27/03/2013topic-review lecturestopics
Fetal Death20/03/2013topic-review lecturestopics
Trauma in Pregnancy06/02/2013topic-review lecturestopics
Management of adult sexual assault06/02/2013topic-review lecturestopics
Recurrent Pregnancy Loss06/02/2013topic-review lecturestopics
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์06/02/2013topic-review lecturestopics
Combined Estrogen-Progestin contraception09/01/2013topic-review lecturestopics
Urinary tract injury in gynecologic surgery24/12/2012topic-review lecturestopics
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses19/12/2012topic-review lecturestopics
Appropriate use of tocolytics04/12/2012topic-review lecturestopics
Quality of Life in Ovarian cancer05/11/2012topic-review lecturestopics
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy)01/11/2012topic-review lecturestopics
Ultrasonography in Obstetric Emergencies15/10/2012topic-review lecturestopics
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients27/09/2012topic-review lecturestopics
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน11/09/2012topic-review lecturestopics
Primary Peritoneal Carcinoma02/09/2012topic-review lecturestopics
Beyond Contraceptive Benefit02/09/2012topic-review lecturestopics
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer09/08/2012topic-review lecturestopics
Primary Ovarian Insufficiency09/08/2012topic-review lecturestopics
Preconceptional Evaluation and Counseling26/07/2012topic-review lecturestopics
Malaria in Pregnancy26/07/2012topic-review lecturestopics
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy)27/06/2012topic-review lecturestopics
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด13/06/2012topic-review lecturestopics
Polycystic ovary syndrome13/06/2012topic-review lecturestopics
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer07/06/2012topic-review lecturestopics
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia01/05/2012topic-review lecturestopics
Cervical Insufficiency27/04/2012topic-review lecturestopics
Preterm Premature Rupture of Membranes16/04/2012topic-review lecturestopics
Amniotic fluid embolism syndrome19/03/2012topic-review lecturestopics
Stress urinary incontinence in menopause19/03/2012topic-review lecturestopics
Preoperative and Postoperative Care22/12/2011topic-review lecturestopics
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์08/12/2011topic-review lecturestopics
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests26/11/2011topic-review lecturestopics
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis24/11/2011topic-review lecturestopics
Fetal Surveillance14/11/2011topic-review lecturestopics
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์25/10/2011topic-review lecturestopics
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum13/10/2011topic-review lecturestopics
Labor Pain Management03/10/2011topic-review lecturestopics
Dysfunctional uterine bleeding23/08/2011topic-review lecturestopics
Osteonecrosis of the jaw18/08/2011topic-review lecturestopics
Ovarian tumor in pregnancy29/07/2011topic-review lecturestopics
Induced Abortion19/06/2011topic-review lecturestopics
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation26/05/2011topic-review lecturestopics
A practical Approach to Ambiguous Genitalia22/03/2011topic-review lecturestopics
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse11/03/2011topic-review lecturestopics
Medical Ethics in OB-GYN10/03/2011topic-review lecturestopics
Neonatal Resuscitation:201007/03/2011topic-review lecturestopics
Update in HT27/01/2011topic-review lecturestopics
Cervical cancer in pregnancy25/01/2011topic-review lecturestopics
Non-pharmacological management of labor pain23/01/2011topic-review lecturestopics
Dermatoses of Pregnancy28/12/2010topic-review lecturestopics