พันธกิจของการฝึกอบรมของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มุ่งเน้นผลิตสูตินรีแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มีทักษะความชานาญในการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของสตรีทุกวัยแบบองค์รวม เพื่อตอบสนองการบริการสาธารณสุขด้านสูตินรีเวชของประเทศตามหลักมาตรฐานสากล