วิสัยทัศน์

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพสตรี ระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  • ด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเป็นสากล เป็นแหล่งความรู้มาตรฐานด้านสุขภาพสตรี
  • ด้านการวิจัย สร้างสรรค์งานวิจัยมาตรฐานสากล และนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อชี้นำสุขภาพสตรีไทย
  • ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล
  • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดำรงตนเป็นแบบอย่างของบุคลากรทางการแพทย์ที่ควรแก่การเคารพยกย่อง สืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม