OB & GYN : CMU

เอกลักษณ์ของภาควิชาฯ

image

วิสัยทัศน์

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาที่มีความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ

 • ด้านการศึกษา มีการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาหลัก เพื่อตอบสนองนักศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดหลักสูตรและกระบวนวิชาตามความจำเป็นของหลักสูตร
 • ด้านการวิจัย มีงานวิจัยครบทุกสาขาของภาควิชา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัยส่วนมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านบริการ
 • ด้านการบริการวิชาการ คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
 • ด้านการบริการทางวิชาชีพ (การรักษาพยาบาล) ภาควิชามีการให้บริการวิชาชีพหลายลักษณะ
 • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา

เก่ง . ดี . มีความสุข

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมของภาควิชาใช้ตามแบบของคณะแพทย์ฯได้กำหนดไว้คือค่านิยม
CQIT (C = customer focus, Q = Quality, I = Innovation& integrity, T = teamwork )
และเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับภาควิชาอีก 7 ข้อดังนี้
  1. มีจริยธรรมของการเป็นแบบอย่างของแพทย์ที่ดี
  2. มีมุมมองในการทำงานอย่างเป็นองค์รวมและทำงานเป็นทีม
  3. มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนเสมอในการทำงาน
  4. มีเป้าหมายในการทำงานเพื่องาน
  5. มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงาน
  6. ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ
  7. หาโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ (การเรียนการสอน การประเมินและการวิจัย) และบริการ

วัฒนธรรมองค์กร

 • มีน้ำใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทำงาน
 • เคารพในความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างมีเหตุผล
 • ยอมรับและปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงร่วมของภาควิชา