อดีตคณาจารย์

เกษียณอายุราชการตามวาระ

อดีตคณาจารย์

ย้ายไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือวิชาการ