ภาพปกชื่อตำรา/หนังสือผู้แต่ง/บรรณาธิการปีที่ตีพิมพ์ :