สำนักงานภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 3 ตึกบุญสมมาร์ติน ภาควิชาสูติ-นรีเวชฯ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-935552

แผนที่