ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Chiang Mai conference on OB&GYN (CCOG 2024) : The giudeline”
โดยมี รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
🎖️นพ.อลงกรณ์ ชูวงษ์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์
🎖️รศ.พญ.สาวิตรี พรานพนัส ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
จัดงานโดยภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.