การประชุมใหญ่ทางวิชาการ

โดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อการประชุมวัน-เดือน-ปีรายละเอียด: