อภินันท์
Intern (OB & GYN)
นพ.อภินันท์ งามจำรัส (เบิ้ล)
Apinan Ngamjamrat

แพทย์ใช้ทุน (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)

เบญชญา
Intern (OB & GYN)
พญ.เบญชญา พันทอง (มัทรี)
Benchaya Phanthong

แพทย์ใช้ทุน (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)

อมราพร 1
Intern (OB & GYN)
พญ.อมราพร จันทร์กระจ่าง (แจม)
Ammaraporn Chankrachang
 

แพทย์ใช้ทุน (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)

พิมพ์ใจ
Intern (OB & GYN)
พญ.พิมพ์ใจ เตชะภาณุปรีดา (พิมพ์ใจ)
Pimjai Techapanupreeda
 

แพทย์ใช้ทุน (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)