คำสั่งภาควิชา

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Patient care team จักษุ (PCT leading team)

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการวัดผล และประเมินผล หลักสูตร (ป.บัณฑิตชั้นสูง)

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (มคว.3) ของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME)


คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 9/2565 เรื่อง เปลี่ยบนแปลงการแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 7 / 2565 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 6 / 2565 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน(มคว.2) สาขาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2 / 2565 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565


คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยาครั้งที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา (เพิ่มเติม)

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยาครั้งที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564


คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าบุคลากรในสังกัดภาควิชาจักษุวิทยา ณ ห้องตรวจตาเครื่องมือพิเศษ ห้องตรวจตาเบอร์ 7 ชั้น 7 และห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรคจอตาและวุ้นตา ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Orbital and Oculoplastic Surgery Fellow) ภาควิชาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2563 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563


คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 7/2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาฯ

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2562

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าบุคลากรในสังกัดภาคฯ ณ ห้องตรวจเครื่องมือพิเศษตาเบอร์ 7

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2562 เรื่อง แก้ไข และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562


คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ patient care team

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาคฯ

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูง


คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ World Federation for Medical Education(WFME)

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 7/2560 เรื่อง แก้ไข และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2560 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภาควิชาฯ

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา2560

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2560 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาคฯ

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกระบวนวิชา พ.คพ.509 เพิ่มเติม


thTH

อัปเดตล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 13:11