คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ patient care team จักษุ เพิ่มเติม

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ patient care team จักษุ เพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 จึง ยกเลิกคาสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556 และ แต่งตั้ง คณะกรรมการ patient care team จักษุ (PCT leading team) ใหม่ ดังรายนามตอ่ไปนี้

thTH