คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH