คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาจักษุวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

thTH