คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกระบวนวิชา พ.คพ.509 เพิ่มเติม

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกระบวนวิชา พ.คพ.509 เพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา พ.คพ.509 (315509) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

thTH