คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

thTH