คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน(มคว.2) สาขาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน(มคว.2) สาขาจักษุวิทยา

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน(มคว.2) สาขาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา

thTH