คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2558 เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2558 เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2

เพื่อให้การฝึกอบรมและการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอกำหนดให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

thTH