คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH