คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2560 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาคฯ

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2560 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาคฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอยกเลิกคำสั่งภาควิชาฯครั้งที่ 1/2560 และขอแต่งคั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH