คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าบุคลากรในสังกัดภาควิชาจักษุวิทยา ณ ห้องตรวจตาเครื่องมือพิเศษ ห้องตรวจตาเบอร์ 7 ชั้น 7 และห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรคจอตาและวุ้นตา ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าบุคลากรในสังกัดภาควิชาจักษุวิทยา ณ ห้องตรวจตาเครื่องมือพิเศษ ห้องตรวจตาเบอร์ 7 ชั้น 7 และห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรคจอตาและวุ้นตา ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาจักษุวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาจักษุวิทยา จึงขอแต่งตั้งหัวหน้าบุคลากรในสังกัดภาควิชาจักษุวิทยา ณ ห้องตรวจตาเครื่องมือพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

thTH