คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2560 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2560 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯจึงขอยกเลิกคำสั่งภาควิชา ครั้งที่ 2/2557 และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

thTH