ห้องตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะโรค

คลินิกพิเศษ ของภาควิชาจักษุมีดังนี้

คลินิกกระจกตา(Cornea and external eye disease) อ.วินัย, อ.นภาพร, อ.จุฬาลักษณ์, อ.เหมือนพลอย, อ.พิชญ์
คลินิกต้อหิน(Glaucoma)  อ.เกษรา, อ.ดำรงค์, อ.ธิดารัตน์, อ.ลินดา
คลินิกสายตาเลือนราง(Low vision)  อ.ธิดารัตน์
คลินิกประสาทจักษุวิทยา(Neuro-ophthalmology) อ.ลินดา, อ.พิชญา
คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(Orbit and oculoplastic) อ.ดำรงค์, อ.รุ่งเกียรติ
คลินิกเลนส์สัมผัส(Contact lens) อ.นภาพร
คลินิกจอตาและวุ้นตา(Retina) อ.ดิเรก, อ.เจนจิต, อ.ภารดี, อ.อทิตยา, อ.วรพร, อ.อรณิสา
คลินิกจอตาในเด็กคลอดก่อนกำหนด(ROP) อ.อัจฉรียา
คลินิกจักษุวิทยาเด็กและตาเข(Strabismus &pediatric ophthalmology) อ.อัจฉรียา
คลินิกโรคตาอักเสบ(Uveitis) อ.เกษรา

DAY
CLINIC
ATTENDINGS
จันทร์ Retina อ.ดิเรก, อ.วรพร
Glaucoma อ.ธิดารัตน​์
Cornea and external eye disease อ.พิชญ์
อังคาร Glaucoma & Uveitis อ.เกษรา
Retina อ.เจนจิต
Cornea and external eye disease อ.จุฬาลักษณ์
Neuro-ophthalmology อ.พิชญา
พุธ Cornea and external eye disease อ.วินัย
Glaucoma & Orbit and oculoplastic อ. ดำรงค์
Strabismus &pediatric ophthalmology อ.อัจฉรียา
Retina อ.อรณิสา
Orbit and oculoplastic อ.รุ่งเกียรติ
พฤหัสบดี
ศุกร์ Cornea and external eye disease อ.นภาพร , อ.เหมือนพลอย
Retina อ.ภารดี , อ.อทิตยา
Neuro-ophthalmology & Glaucoma อ.ลินดา

 

คลินิกเฉพาะโรค ที่ห้องตรวจเบอร์ 7 อาคารศรีพัฒน์ โทร. 35748 หรือ (053) 935748  เวลา 13.00-16.30 น. 

thTH

อัปเดตล่าสุด 22 สิงหาคม 2023 เวลา 15:57