บุคลากรเกษียณสัมพันธ์

นางพวงทอง สุวรรณลิขิต

ตำแหน่ง : โครงการเกษียณสัมพันธ์ ช่วยที่ภาควิชา
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ

นางอาภาภรณ์ วรพงษ์

ตำแหน่ง: โครงการเกษียณสัมพันธ์ ช่วยที่ OPD
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ

นายศักดา วุฒิรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
email : sakda.w@cmu.ac.th

thTH