คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาจักษุวิทยา ขอแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และรองหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ดังนี้

thTH