คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูง

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูง

ด้วยภาควิชาฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูงสาขาจักษุวิทยา ภาควิชาฯจึงของเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH