ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัดตา แบ่งโดยการหมุนเวียนไปเป็นสัปดาห์ที่ 1-4 และเริ่มเวียนใหม่เป็นสัปดาห์ที่ 1-4  ไปเรื่อย ๆ

โดยมิได้อิงตามเดือน  และจัดสรรไว้ดังนี้

 

OR room EYE1
OR room EYE2
OR room EYE3
Monday
A / C (GA)
C / A (LA)
A,C
Tuesday
B / D (GA)
D,B (LA)
B,D
Wednesday
D / B (LA)
B / D (LA)
B,D
Thursday
Resident (GA 2) + urgency
Resident (LA)
A,C or B,D
Friday
 A / C (LA)
C / A (LA)
A,C

หมายเหตุ:

  • A/C หมายถึง สาย A สลับกับสาย C
  • วันพฤหัสบดี  OR resident ห้องละสาย (A และ C กับ B และ D คู่กัน  ที่เหลือออก OPD เวียนกันเป็นสาย major OPD)  อาจารย์ที่คุมผ่าตัด มีตารางเวียน
  • ทุกห้อง มีอาจารย์สายที่เข้า OR ช่วยคุม (มีตารางระบุ)

 

ห้องผ่าตัดตา ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ โทร. 36604 หรือ (053) 936604  เวลา 8.00-16.30 น.

thTH