คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาจักษุวิทยา จึงขอแต่งตัั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอีดต่อไปนี้

thTH