คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ 20 ปี ราชวิทยาลัย

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ 20 ปี ราชวิทยาลัย

ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะมีการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ 20 ปีราชวิทยาลัยฯนั้น ในการนี้ภาควิชาฯ ขอแต่งตั้ง รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา เป็นกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ 20 ปี ราชวิทยาลัยฯ โดยมีอำนาจดังนี้

thTH