ห้องตรวจตาทั่วไป

ภาควิชาจักษุวิทยาแบ่งการทำงานออกเป็น 4 สาย โดยมีอ.ประจำสาย ดังนี้

สาย A:  อ.วินัย , อ. ดำรงค์ , อ.อัจฉรียา , อ.อรณิสา* , อ.รุ่งเกียรติ (AI เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนา 66)

สาย B:  อ.นภาพร , อ.ภารดี* , อ.ลินดา , อ.เหมือนพลอย , อ.อทิตยา*

สาย C:  อ.เกษรา , อ.เจนจิต* , อ.จุฬาลักษณ์ , อ.พิชญา (AI เริ่มปฏิบัติงาน 8 สค.65)

สาย D:  อ.ดิเรก* , อ.ธิดารัตน์ , อ.วรพร* , อ.พิชญ์

* อาจารย์ออก OPD Retina ชั้น 6 นอกจากนี้ ชั้น 7 ศรีพัฒน์

 

สายที่ให้บริการ และ อาจารย์ที่รับปรึกษา

จันทร์ D อ.ดิเรก* อ.ธิดารัตน์ อ.วรพร* อ.พิชญ์
อังคาร C อ.เกษรา อ.เจนจิต* อ.จุฬาลักษณ์ อ.พิชญา (AI เริ่มปฏิบัติงาน 8 สค.65)
พุธ A อ.วินัย อ. ดำรงค์ อ.อัจฉรียา อ.อรณิสา* อ.รุ่งเกียรติ (AI เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนา 66)
พฤหัสบดี (ไม่มี OPD ทั่วไป  รับ admit  และฉุกเฉิน)     อาจารย์สลับสายรับปรึกษา
ศุกร์ B อ.นภาพร อ.ภารดี* อ.ลินดา อ.เหมือนพลอย อ.อทิตยา*
ห้องตรวจเบอร์ 7 ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โทร. 35748 หรือ (053) 935748 เวลา 8.00-16.30 น.
ห้องตรวจ Retina ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ โทร. 35910 หรือ (053) 935910 เวลา 8.00-16.30 น.

thTH