คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 7/2560 เรื่อง แก้ไข และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 7/2560 เรื่อง แก้ไข และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำภาควิชาจักษุวิทยา มีความสอดคล้องกับรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำภาควิชาตามคำสั่งของคณะแพทยศาสตร์ จึงขอแก้ไข และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ตามรายละเอียดดังนี้

thTH