คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2556 เรื่อง คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆของภาควิชา

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2556 เรื่อง คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆของภาควิชา

เพื่อให้การดาเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอยกเลิกคำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2555 เร่ือง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่าย ต่างๆ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2555 และขอแต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH