คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อให้การบริหารด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ของภาควิชาจักษุวิทยามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ ดังนั้น ภาควิชาจักษุวิทยาจึงขอเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และรองหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ดังนี้

thTH