คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน เป็นไปตามหลักสูตรฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาและ คณะกรรมการหลักสูตรฯ ดังรายนาม และมีภาระหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

thTH