คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาฯ

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอยกเลิกคำสั่งภาควิชาฯ ครั้งที่ 2/2562 และขอแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH