คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2559 เรื่อง คณะกรรมการดูแลห้องตรวจตาผู้ป่วยนอก(OPD7)

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2559 เรื่อง คณะกรรมการดูแลห้องตรวจตาผู้ป่วยนอก(OPD7)

เนื่องด้วย ภาควิชาฯ จะได้มีการปรับปรุงห้องตรวจตาผู้ป่วยนอก (OPD7) ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ ภาควิชาฯ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดูแลห้องตรวจตาผู้ป่วยนอก (OPD7) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH