คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยาครั้งที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา (เพิ่มเติม)

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยาครั้งที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา (เพิ่มเติม)

เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการภาระงานของภาควิชาจักษุวิทยา ทั้งในด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน การวิจัย และการบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาจักษุวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับของวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา ดังรายนาม และมีภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้

thTH