คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนของภาคฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งหัวหน้า และรองหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนสาขาจักษุวิทยา ดังนี้

thTH