คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน จักษุ เพิ่มเติม

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน จักษุ เพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชาจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

thTH