คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การดำเนินงานของภาคฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี

thTH