แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566

แพทย์ ปี 4  (หมายถึงแพทย์ใช้ทุนปีที่ 5)
(เสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ แต่อยู่ในระหว่างการรอสอบวุฒิบัตร กรกฎาคม 2567)

พญ.สุพิชชา ปันทะรส (ตุ๊กตา)
แพทย์ใช้ทุน
อ.วินัย

พญ.พชรวรรณ ฉัตรร่มเย็น (น้ำผึ้ง)
แพทย์ใช้ทุน
อ.วรพร

แพทย์ ปี 3  (หมายถึงแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3 และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 4)

พญ.ปัณฑารีย์ ชูศรี (เจ)
แพทย์ใช้ทุน
อ.เกษรา

พญ.ทอฝัน เกษตรสินสมบัติ (ดรีม)
แพทย์ใช้ทุน
อ.ภารดี

นพ.พงศ์ภวิล อนุจารี (ฟ้า)
แพทย์ประจำบ้าน รพ.ลำปาง
อ.จุฬาลักษณ์

พญ.อัฏฐภิญญา กันบุญ (แป้ง)
แพทย์ประจำบ้าน รพ.น่าน
อ.นภาพร

พญ.พัทธ์ธีรา แก้วใจ (แพร)
แพทย์ประจำบ้าน รพ.อุ้มผาง
อ.ดำรงค์

พญ.ณัฐภัสสร มงคลอารีย์พงษ์ (พัด)
แพทย์ประจำบ้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ดิเรก

นพ.ภานนท์ เอี่ยมจันทน์ (จ๊อบ)
แพทย์ประจำบ้าน รพ.พุทธชินราช
อ.ลินดา

แพทย์ ปี 2  (หมายถึงแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 3)

พญ.นภัสสร

พญ.นภัสสร กฤษณุรักษ์ (ข้าวฟ่าง)
แพทย์ใช้ทุน
อ.วรพร

พญ.สุธีรดา

พญ.สุธีรดา สีตะสุต (เอริธ)
แพทย์ใช้ทุน
อ.อัจฉรียา

พญ.เยาวเรศ

พญ.เยาวเรศ ตันติวิท (อ้าย)
แพทย์ใช้ทุน
อ.ณวัฒน์

พญ.ฐิติมา

พญ.ฐิติมา อุ้มชู (ข้าวปั้น)
แพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 1
อ.เจนจิต

พญ.ศิริ เพชรไพลิน โกวิทยานนท์ (เพชร)
แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลพุทธชินราช
อ.ธิดารัตน์

นพ.จิรายุ เตชะกุลวิโรจน์ (โอ๊ค)
แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลพะเยา
อ.ประภัสสร

พญ.บวรลักษณ์ รักษาดี (เดียร์)
แพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพ 02
อ.เหมือนพลอย

นพ.วรวุฒิ ชลิศราพงศ์ (เจมส์) 
แพทย์ประจำบ้าน อิสระ
อ.อรณิสา

แพทย์ ปี 1  (หมายถึงแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2)

พญ.ทีปกา สร้างตระกูล

พญ.ทีปกา สร้างตระกูล (เนย)
แพทย์ใช้ทุน

พญ.ปฏิมา สุจิภิญโญ

พญ.ปฏิมา สุจิภิญโญ (บิว)
แพทย์ใช้ทุน

พญ.มาริน พัฒนะพัฒนา

พญ.มาริน พัฒนะพัฒนา (คริสตี้)
แพทย์ใช้ทุน

นพ.พิสิฐ ศรีเดช

นพ.พิสิฐ ศรีเดช (สิทธิ์)
แพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพ 02

พญ.อาทิตยา อนันต์

พญ.อาทิตยา อนันต์ (วิว)
แพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพ 01

พญ.อภิชญา โอภาสเสถียร

พญ.อภิชญา โอภาสเสถียร (พีชชี่)
แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลน่าน

พญ.พนิดา ทองสุรเดช

พญ.พนิดา ทองสุรเดช (แตงโม)
แพทย์ประจำบ้าน อิสระ

พญ.กนกพร จารุวรานนท์

พญ.กนกพร จารุวรานนท์ (กนก)
แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (Intern)

พญ.อรปรียา อุ่นเรือน - เอริ์น Int

พญ.อรปรียา อุ่นเรือน (เอิร์น)
แพทย์ใช้ทุน

พญ.ณิชารีย์ ศรีงาม - แบมแบม Int

พญ.ณิชารีย์ ศรีงาม (แบมแบม)
แพทย์ใช้ทุน

นพ.ธนภูมิ อุทัยธรรมกุล - บิ๊ก Int

นพ.ธนภูมิ อุทัยธรรมกุล (บิ๊ก)
แพทย์ใช้ทุน

thTH

อัปเดตล่าสุด 5 มีนาคม 2024 เวลา 13:14