คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2556

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2556

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนของภาควิชาฯ มี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้ง นายแพทย์อภิรัฐ เนติพงษ์ไพโรจน์ แพทย์ประจาบ้าน ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจักษุวิทยา ให้เป็นหัวหนา้ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

thTH