คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 6 / 2565 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 6 / 2565 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาจักษุวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาจักษุวิทยา

thTH