คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ World Federation for Medical Education(WFME)

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ World Federation for Medical Education(WFME)

ด้วยภาควิชาฯ จะมีการนำเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME) มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรของภาคฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตามรายชื่อดังนี้

thTH