คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 7/2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 7/2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการฝึกอบรม เป็นไปตามหลักสุตรฯ และพันธกิจของภาคฯ จึงขอยกเลิกคำสั่งภาควิขาฯ ครั้งที่ 6/2561 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังรายนามและมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

thTH