คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภาควิชาฯ

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภาควิชาฯ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของภาควิชาฯ มีระบบชัดเจน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ ดังนั้นภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้

thTH