คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยาประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยาประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนของภาควิชาฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ ดังนั้น ภาควิชาฯจึงของแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และรองหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนสาขาจักษุวิทยา ดังนี้

thTH