คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาคฯ

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาคฯ

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอยกเลิกคำสั่งภาควิชาฯครั้งที่ 3/2558 และขอแต่งคั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH