หน่วยกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ (Cornea and Refractive surgery)

หน่วยกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ ให้บริการรักษาโรคของลูกตาในส่วนหน้า ได้แก่
โรคของกระจกตาหรือแก้วตาดำ อาทิเช่น โรคกระจกตาอักเสบติดเชื้อ(Corneal ulcer)โรคของกระจกตาเป็นฝ้าขาวตามกรรมพันธุ์(Congenital corneal disorder) โรคกระจกตาโป่งพอง(Keratoconus) โรคกระจกตาเสื่อมก่อนวัย(Fuchs’endothelial dystrophy) โรคตาแห้ง(Dry eye) และการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา(Corneal transplantation)

โรคของเยื่อบุตาขาวผิดปกติ เช่นโรคต้อลม ต้อเนื้อ ภาวะเยื่อบุตาขาวอักเสบ หรือก้อนเนื้องอกบริเวณเยื่อบุตา

อีกทั้งยังมีบริการการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติเช่น สายตาสั้น ยาว หรือเอียง ด้วยคอนเท็คเลนส์ในวันศุกร์บ่าย (เนื่องจากเปิดบริการ 2 ครั้งต่อเดือน กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาตรวจ) และการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์หรือเลสิกที่ชั้น 8 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันคลินิกกระจกตาได้รองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเปิดให้บริการ ณ. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการในคลินิกพิเศษนี้จะต้องผ่านการตรวจประเมิณจากคลินิกตาทั่วไปก่อนเมื่อจักษุแพทย์พิจรณาแล้วจึงสามารถนัด เข้าคลินิกพิเศษนี้ได้ คลินิกกระจกตาประกอบด้วยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ ตามวันและเวลาดังนี้

รายชื่ออาจารย์  วันออกตรวจ  เวลาออกตรวจ
รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ วันพุธ เวลา  9.00-12.00 น.
รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
ผศ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์ วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
อ.นพ.พิชญ์ อุปพงศ์ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.

บริการตรวจโรคของลูกตาในส่วนหน้า เช่น

– โรคตาแห้ง (dry eye) และโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน (meibomian gland dysfunction)
– โรคภูมิแพ้ขึ้นตา (allergic conjunctivitis)
– โรคของกระจกตา เช่น
     • โรคกระจกตาอักเสบติดเชื้อ (corneal ulcer)
     • โรคของกระจกตาเป็นฝ้าขาวตามกรรมพันธุ์ (congenital corneal disorder)
     • โรคกระจกตาโก่ง (keratoconus)
     • โรคกระจกตาเสื่อมก่อนวัย (เช่น Fuchs’ endothelial dystrophy)

– โรคของเยื่อบุตา
     • โรคต้อลม (pinguecula)
     • ต้อเนื้อ (pterygium)
     • ภาวะเยื่อบุตาอักเสบ (conjunctivitis)
     • เนื้องอกบริเวณเยื่อบุตา


บริการตรวจรักษาโรคตาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น

– แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติเช่น สายตาสั้น ยาว หรือเอียง ด้วยคอนแทคเลนส์ ในวันจันทร์ช่วงเช้า (เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมาย)
– ฉายแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระจกตา (corneal collagen cross-linking)
– ร่วมกับหน่วยเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา บริการสปาตา (lid spa) เพื่อรักษาโรคต่อมไขมันที่ เปลือกตาอุดตัน
– ร่วมกับธนาคารดวงตา ธนาคารดวงตา – ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (cmu.ac.th) จัดหาเนื้อเยื่อกระจกตา และเยื่อหุ้มรก เช่นเพื่อใช้ผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายกระจกตา (corneal transplantation)
     • ผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายกระจกตาทุกชั้น (penetrating keratoplasty)
     • ผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้น (lamella keratoplasty)

– ร่วมกับธนาคารเลือดบริการผลิตน้ำตาซีรัมจากผลิตภัณฑ์น้ำเหลือง (autologous serum) เพื่อรักษาโรคตาแห้ง
– ตรวจประเมินและผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ( ศูนย์เลสิค ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | Welcome (cmu.ac.th) )
     • รักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ เช่น เลสิค (LASIK) และพีอาร์เค (PRK)
     • รักษาโรคของผิวกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ (phototherapeutic keratectomy)
     • ตรวจประเมินความเหมาะสมในการแก้ไขสายตาด้วยการใส่เลนส์เสริม (phakic intraocular lens)


เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการตรวจประกอบด้วย

1. Anterior segment camera (เครื่องถ่ายรูปกระจกตาและลูกตาส่วนหน้า)


2. Anterior segment tomography (เครื่องถ่ายภาพกระจกตา และช่องหน้าลูกตาตามขวาง)


3. Pentacam Scheimpflug camera (เครื่องมือประเมินผิวกระจกตา ความโค้งและความหนาของกระจกตา)


4. Confoscan laser scanning microscope (เครื่องถ่ายรูปกระจกตาแยกชั้นอย่างละเอียด)


5. Specular microcope (เครื่องวัดความหนากระจกตา นับเซลล์ และประเมินเซลล์กระจกตา)


6. Ultrasound pachymeter (เครื่องวัดความหนากระจกตาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์)


สถานที่

คลินิกกระจกตา: ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์เลสิค: ชั้น 8 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันคลินิกกระจกตาได้รองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการในคลินิกพิเศษนี้จะต้องผ่านการตรวจประเมินจากคลินิกตาทั่วไปก่อน เมื่อแพทย์พิจารณาแล้วจึงสามารถนัดเข้าคลินิกพิเศษนี้ได้

thTH