คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าบุคลากรในสังกัดภาคฯ ณ ห้องตรวจเครื่องมือพิเศษตาเบอร์ 7

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าบุคลากรในสังกัดภาคฯ ณ ห้องตรวจเครื่องมือพิเศษตาเบอร์ 7

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งหัวหน้าบุคลากรในสังกัด ณ ห้องตรวจเครื่องมือพิเศษตาเบอร์ 7 รายละเอียดดังนี้

thTH